Algemene voorwaarden

1. Algemeen: De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op elke overeenkomst waarin THK BVBA partij is ongeacht haar aard. Andere, hiervan afwijkende voorwaarden zijn maar van toepassing op de overeenkomsten waarin THK BVBA partij is in de mate dat THK BVBA er uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.

2. Totstandkoming overeenkomsten: Behoudens andersluidend beding zijn de offertes van THK BVBA slechts geldig gedurende een periode van 30 dagen. Na verstrijken van deze periode kan een loutere aanvaarding van de offerte niet meer tot een overeenkomst leiden, behoudens uitdrukkelijk akkoord van THK BVBA. Annulering of opzegging van de overeenkomst door de klant is slechts mogelijk mits uitdrukkelijk akkoord van THK BVBA. Toepassing van art. 1794 B.W. is aldus uitgesloten. Een opzegging of annulering geeft THK BVBA recht op een schadevergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van THK BVBA om hogere schade of kosten te bewijzen. De rechten en verbintenissen uit de met THK BVBA gesloten overeenkomsten zijn niet door de klant overdraagbaar aan derden, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van THK BVBA.

3. Prijzen, levering en plaatsing: Alle prijzen vermeld in documenten van THK BVBA zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen geldig voor goederen af fabriek/magazijn en exclusief plaatsing, verpakking, transport, stockage, verzekering, taxen, … Bovendien betreffen het – tenzij uitdrukkelijk vermeld – steeds variabele prijzen en gaat het geenszins om vaste of forfaitaire prijzen. Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering steeds in de vestiging van THK BVBA. De klant Is verplicht de goederen uiterlijk 30 dagen na kennisgeving dat ze te zijner beschikking staan af te halen. Doet hij dit niet, is het THK BVBA automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, opslagkosten aan te rekenen. Wanneer de levering plaatsvindt buiten de vestiging van THK BVBA dient de klant er zorg voor te dragen dat er voldoende hulp aanwezig is, alsook de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de plaats van levering te garanderen. Het lossen van de goederen gebeurt, behoudens expliciet anders bedongen, voor rekening van de klant, op diens risico en met diens eigen middelen. Behoudens andersluidend beding zijn alle leveringstermijnen louter indicatief en houden geen verbintenis in van de zijde van THK BVBA. Overschrijding van de termijn kan dan ook geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Eventuele bindende leveringstermijnen worden steeds van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling vereist is met een overeenstemmende duur verlengd ingeval van jaarlijkse vakantieperiodes, overschrijding betalingstermijn van de facturen, weerverlet, alsook omstandigheden welke zich voordoen buiten de wil van THK BVBA en een vertraging met zich meebrengen, ongeacht of deze omstandigheid overmacht uitmaakt of niet (zoals bijvoorbeeld wanprestaties van uitvoeringsagenten, leveranciers of onderaannemers). Bovendien is de aansprakelijkheid van THK BVBA voor eventuele overschrijding van bindende termijnen beperkt tot maximaal 5 % van de overeengekomen prijs. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen staat THK BVBA niet in voor de plaatsing van de goederen. Zo THK BVBA wel zou instaan voor de plaatsing, is uitdrukkelijk overeengekomen dat deze zal gebeuren conform de normeringen van het WTCB. In zoverre de plaatsing aan deze normeringen voldoet, kan zij op geen enkele wijze aanzien worden als gebrekkig.

4. Facturatie en betaling: Het is THK BVBA toegestaan te factureren vanaf het ogenblik dat de gekochte goederen ter beschikking zijn in haar magazijn en gereed zijn voor levering. Het is THK BVBA steeds toegestaan geleverde aannemingsprestaties te factureren volgens vordering der werken. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen van THK BVBA contant betaalbaar. Bij gebrek aan betaling op de vermelde vervaldag worden alle overige facturen automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, ineens opeisbaar. Bovendien zal bij laattijdige betaling het gefactureerde bedrag automatisch, van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% en een intrest van 1% per maand tot aan algehele betaling. Daarnaast geeft een laattijdige betaling van een factuur van THK BVBA haar het recht om per direct, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is, al haar verbintenissen opzichtens de geadresseerde van de factuur op te schorten tot volledige betaling van het in totaal openstaande saldo, ongeacht of deze verbintenissen voortspruiten uit de overeenkomst waarop de niet-betaalde facturen betrekking hebben. Uitgifte van wissels of acceptatie van andere betalingsmiddelen doen aan hetgeen hier bepaald wordt geen afbreuk.

5. Eigendomsvoorbehoud en informatie: Alle geleverde goederen blijven eigendom van THK BVBA tot na volledige betaling van de prijs. De koper draagt het risico vanaf de levering of plaatsing. THK BVBA geeft geen garantie dat de bestelde materialen dienstig zijn voor de toepassing waarvoor de klant ze bestemd heeft. De klant erkent volledig op de hoogte te zijn gebracht van de plaatsingsrisico’s en/of –voorschriften, alsook de onderhoudsvereisten m.b.t. de bestelde goederen. De klant verbindt er zich toe eventuele derden die werken uitvoeren met of aan de goederen op de hoogte te brengen van deze plaatsingsrisico’s en/of –voorschriften en onderhoudsvereisten, welke vrij te verkrijgen zijn op zetel van THK BVBA. Niet THK BVBA, doch enkel de klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven hoeveelheden (oppervlakte, lopende meters, …). Omdat tegels steeds per volledige doos worden verkocht is het mogelijk dat de hierboven bepaalde hoeveelheid licht afwijkt van de uiteindelijk geleverde hoeveelheid. Het verschil zal tegen de vermelde eenheidsprijs aangerekend worden aan de klant. Het eventuele teveel aan goederen wordt niet teruggenomen. De verkoop kan niet aanzien worden als een verkoop op staal. Lichte kleurverschillen en kleine afwijkingen van maten t.o.v. getoonde stalen zijn steeds mogelijk. Lichte kleurverschillen en kleine afwijkingen van maten kunnen in geen geval aanzien worden als gebreken waarvoor THK BVBA aansprakelijk gesteld kan worden. Het is eigen aan mindersortering (“tweede keuze”) dat de goederen mankementen vertonen. Deze kunnen niet aanzien worden als gebreken, waarvoor THK BVBA aansprakelijk zou kunnen worden gesteld.

6. Klachten en aanvaarding: Inontvangstname van de levering dekt alle gebreken die op dat ogenblik zichtbaar waren of middels eerste inspectie van de goederen vastgesteld hadden moeten worden. De klant dient op de eerste gelegenheid na inontvangstname een grondige inspectie te doen van de geleverde goederen. Klachten aangaande gebreken die bij grondige inspectie vastgesteld hadden moeten worden door de klant, dienen alleszins binnen de 1 werkdag na inontvangstname, per aangetekend schrijven te worden gemeld aan THK BVBA. In zoverre zulks niet is gebeurd, kunnen dergelijke gebreken geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van THK BVBA. De aansprakelijkheid van THK BVBA voor verborgen gebreken (gebreken die pas voor het eerst vastgesteld konden worden na grondige inspectie) is beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering Оn slechts indien de gebreken niet aanzien kunnen worden als aanvaard. De gebreken dienen aanzien te worden als aanvaard indien de klant het gebrek niet binnen de 2 werkdagen na vaststelling ervan gemeld heeft aan THK BVBA per aangetekend schrijven, indien de klant het geleverde verder gebruikt heeft na vaststelling van het gebrek of over is gegaan tot betaling na vaststelling van het gebrek. THK BVBA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de klant het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt, dan wel zelf werken aan het geleverde heeft uitgevoerd of derden werken aan het geleverde heeft laten uitvoeren.

7. Schadevergoedingen: Elke aansprakelijkheid van THK BVBA is beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de levering zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie en elke vorm van materiСle of immateriСle, rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgschade, en beloopt maximaal de door THK BVBA gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Uitdrukkelijk ontbindend beding: Ingeval van niet tijdige betaling van een factuur, kennelijke insolventie van de klant of terechte twijfels dienaangaande of aangaande de mogelijkheid van de klant om haar verbintenissen na te komen, aanvraag door de klant in het kader de Wet ContinuХteit Ondernemingen of faillissement van de klant, heeft THK BVBA het recht om ofwel zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is elke prestatie op te schorten totdat de klant zijn eigen verbintenissen is nagekomen (ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn), dan wel de klant voldoende waarborgen heeft gesteld om te garanderen dat zij haar verbintenissen zal nakomen, ofwel middels eenvoudig aangetekend schrijven de bestaande overeenkomst(en) met de klant buitengerechtelijk te ontbinden, in welk geval THK BVBA recht heeft op een schadevergoeding gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van THK BVBA om hogere schade of kosten te bewijzen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Onderhavige overeenkomst wordt, net als alle rechtsverhoudingen waarbij THK BVBA betrokken is, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.